Satelitní sledování vozidel


S využitím pÅ™ijatých signálů GPS je možné urÄit polohu vozidla, této možnosti využívá stále více firem, zpravidla s vÄ›tším vozovým parkem. UrÄení polohy vozidla se využívá i v soukromých vozidlech, pÅ™edevším kvůli jejich zabezpeÄení. V případÄ› potÅ™eby je možné odcizené vozidlo dohledat. Systém sledování vozidel funguje tak, že GPS lokátor, nainstalovaný ve vozidle, urÄuje v pravidelných intervalech polohu vozidla a údaje o poloze odesílá na server. Server pÅ™ijatá data stanoveným způsobem zpracovává, vozidlo je možné sledovat online nebo například vytvářet Knihy jízd. Podle úÄelu je možné rozdÄ›lit GPS systémy rozdÄ›lit na monitorovací, zabezpeÄovací a hybridní.

auto mapa

Monitorovací systémy na bázi satelitního sledování vozidel jsou urÄeny pÅ™edevším ke sledování polohy vozidla, jeho rychlosti a dalších specifikovaných provozních parametrů, to umožňuje firmám mít aktuální pÅ™ehled o pohybu vozidel, odhalit a zamezit Äerným jízdám nebo nepÅ™iměřenému stylu jízdy konkrétního Å™idiÄe. Systém umožní i nastavení urÄité oblasti možného pohybu vozidla, pÅ™i jeho opuÅ¡tÄ›ní upozorňuje na tuto skuteÄnost dispeÄera. Hlavním důvodem je dispeÄerské řízení autoprovozu, umožňující snížit náklady a následnÄ› vyhodnocovat provozní data. Porovnáním vypoÄtené spotÅ™eby paliva na základÄ› dat z GPS a skuteÄných záznamů o tankování je možné odhalit krádeže pohonných hmot. Nevýhody jsou pÅ™edevším na stranÄ› zamÄ›stnanců – Å™idiÄů, kteří mají pocit, že jsou neustále sledováni a pÅ™icházejí o urÄitou svobodu.

kamion hory

ZabezpeÄovací systémy mají k GPS jednotce pÅ™ipojeny i další bezpeÄnostní prvky – autoalarm, Äidla pro detekci pohybu, spínaÄe pro signalizaci otevÅ™ených dveří nebo nákladového prostoru, pÅ™eruÅ¡ení elektrického obvodu palivového Äerpadla nebo relé startéru. Jednotlivé prvky zabezpeÄení znesnadňují odcizení a souÄasnÄ› zvyÅ¡ují možný reakÄní Äas majitele vozidla, aby mohl danou situaci Å™eÅ¡it. PÅ™ekazit krádež zkuÅ¡eným a pÅ™ipraveným zlodÄ›jům je velmi obtížné, zvláštÄ› v případech, kdy odcizené vozidlo naloží na valník a odvezou.